Kasutamisleping


Kasutamisleping
Käesolev kasutamisleping reguleerib suhteid kasutaja (edaspidid Kasutaja) ühelt poolt ja Woo  (edaspidi Woo ) teiselt poolt (Kasutaja ja Woo  edaspidi ühiselt Pooled) internetikeskkonnas Woo (edaspidi Woo).

Registreerides ja asudes kasutama Woo internetikeskkonda, kasutaja kinnitab, et:

ta on vähemalt 16-aastane
tal on kõik õigusaktidest tulenevad nõusolekud Woo kasutamiseks
ta on käesoleva lepingu tingimustega tutvunud, nõus ning kohustub neid täitma
ta on Woo lisatingimustega tutvunud, nõus ning kohustub neid täitma
Tingimused
1.
Definitsioonid
1.1.Woo — www.Woo.ee internetileheküljel asuv virtuaalne keskkond (sh ka muud Woo võrku kuuluvad veebilehed), alamlehed ning lehed sotsiaalsetes võrgustikes, mis kuuluvad Woo  ettevõttele registreerimisnumbriga 11511100.
1.2.Kasutaja — füüsiline või juriidiline isik, kes on registreeritud Woo internetikeskkonnas (sh ka muudel Woo võrku kuuluvatel veebilehtedel).
1.3.Konto — füüsilise või juriidilise isiku virtuaalne konto Woo internetikeskkonnas.
1.4.Teenus — kasutajale Woo  poolt osutatav teenus (sh kasutajale võimaldatav Woo internetikeskkonna kasutamise teenus, mis seisneb kasutajale konto (Woo konto) loomises, kasutaja kuulutuste elektroonseks käitlemiseks).
1.5.Hinnakiri — dokument, kus on määratud hinnad (tasud) Woo  teenuste eest.
1.6.Tööpäev — kalendripäev (ajavahemikus esmaspäevast reedeni kl 9:00—17:00), mis ei ole puhkepäev, riigi- või rahvuspüha.
1.7.Kasutamisleping — käesolev dokument, mis reguleerib Woo  ja kasutaja vahelised suhted, ning sätestab õiguslikud alused.
1.8.Tingimused — käesoleva dokumendi lahutamatu osa.
1.9.Lisatingimused — käesoleva dokumendi lahutamatu osa: konfidentsiaalsuse kokkulepe, kuulutuste reeglid, keelatud esemed, teenuste hinnakiri
1.10.Õigusakt — Eestis kehtiv õigusakt.
2.
Woo  vastutus, õigused ja kohustused
2.1.Woo  ei vastuta kasutaja poolt edastatud ning Woo internetikeskkonnas avaldatud reklaami, teenuste või toodete sisu, kvaliteedi, kättesaadavuse ning tutvustuse õigsuste eest.
2.2.Woo  ei vastuta kõigis Woo kasutajate vahelistes võimalikes vaidlustes, sealhulgas kohtulikes vaidlustes, hagides ja nõuetes.
2.3.Woo  ei vastuta mitte mingil juhul ühegi kahju eest, mis tekib seoses pakutavate teenuste kasutamisega või nende kasutamise võimatusega.
2.4.Woo  omab õigust kustutada, muuta ja peatada kasutaja teenuste või toodete kuulutust Woo internetikeskkonnas ilma etteteatamata, vastavalt oma vajadusele.
2.5.Woo  omab õigust ühepoolselt muuta Woo internetikeskkonnas avaldatud kuulutusi, teenuseid ning tooteid ja informeerida kasutajaid sellest Woo internetikeskkonnas.
2.6.Woo  omab õigust ühepoolselt muuta tingimusi, mis jõustuvad alates nende Woo internetikeskkonnas avaldamisest.
2.7.Woo  omab õigust kasutajate juurdepääsu piirata või blokeerida, kui kasutajad tekitavad Woo, keskkonnale kahju, tekitavad võimalikke juriidilisi probleeme või rikuvad seadusi, intellektuaalse omandi õigusi või muid kokkuleppeid (sh teostavad punktis 9.1 loetletud rikkumisi), ning nõuda leppetrahvi, hüvitist (saamata jäänud tulu ja katkenud äritegevusega seotud kulu).
2.8.Woo  omab õigust mis tahes teavet ilma etteteatamata muuta.
2.9.Woo  omab õigust kasutaja kirjadele mitte vastata ning kasutaja palveid, taotluseid või nõudeid, mis on käesolevate tingimustega, lisatingimustega või õigusaktidega vastuolus, ignoreerida.
2.10.Woo  kohustub tagama loetletud teenuste hinnakirjas teenuste osutamist, juhul kui see ei riku käesoleva lepingu tingimusi. Woo  ei oma kohustust tagada teenuste osutamist Woo internetikeskkonnas, juhul kui see kahjustab tema mainet teiste kasutajate ees, on majanduslikult kahjulik Woo  jaoks, võimatu vääramatu jõu, tehniliste põhjuste või muude asjaolude tõttu, mis kahjustab Teiste kasutajate huve.
3.
Kasutaja vastutus, õigused ja kohustused
3.1.Kasutaja vastutab iseseisvalt enda kohta valeandmete edastamise eest Woo internetikeskkonnas.
3.2.Kasutajal on õigus registreerida ning kasutada Woo internetikeskkonnas ainult ühte kontot.
3.3.Kasutajal on õigus soetada teenuseid või tooteid, mis on avaldatud Woo internetikeskkonnas.
3.4.Kasutaja kohustub käituma Woo internetikeskkonnas vastavalt käesolevates tingimustes sätestatule, vastavalt headele kommetele ja vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele.
3.5.Kasutaja kohustub iseseisvalt vastutama Woo internetikeskkonnas avaldatud kuulutuste sisu, teenuste ja toodete kvaliteedi, ning kättesaadavuse ja tutvustuse õigsuse eest.
3.6.Kasutaja kohustub kasutama Woo internetikeskkonda vastavalt käosolevatele tingimustele.
3.7.Kasutaja on kohustatud edastama ainult õigeid andmed enda kohta Woo internetikeskkonnas.
3.8.Kasutaja on kohustatud viivitamatult teatama Woo -le kõikidest probleemidest Woo internetikeskkonna kasutamisel.
3.9.Kasutaja on kohustatud informeerima Woo -t asjaoludest, mis võivad takistada käesolevate tingimuste nõuetekohast täitmist.
3.10.Kasutaja on kohustatud andma oma kuulutuste audiovisuaalse sisu, sealhulgas teksti, Woo  mitte-eksklusiivsesse omandisse; hoiduma kõigist tegevustest, mis võiksid Woo internetikeskkonna infrastruktuurile ülemäärast koormust tekitada; hoiduma mis tahes automaatsete programmide kasutamisest Woo internetikeskkonnas sisalduva teabe kogumiseks või sellele ligipääsu saamiseks.
4.
Poolte vastutus
4.1.Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest kannavad pooled õigusaktides ettenähtud vastutust.
5.
Privaatsus
5.1.Kasutaja annab oma nõusoleku Woo – le oma isikuandmete töötlemiseks, kasutamiseks ja teadete saatmiseks.
5.2.Kasutajal on alati võimalus loobuda Woo  poolt edastatud teadete saamisest.
5.3.Woo  kohustub mitte avaldama kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud õigusaktidega ettenähtud juhtudel.
6.
Teated
6.1.Woo  edastab kasutajale personaalseid teateid sõltuvalt edastatava teate sisust kas kasutaja poolt avaldatud postiaadressile, e-posti aadressile või iseteenindusse. Vastavad teated loetakse kasutaja poolt kättesaaduks viie (5) tööpäeva jooksul.
7.
Vaidluste lahendamine
7.1.Woo  ja kasutaja juhinduvad õigusaktidest.
7.2.Vaidlusalused küsimused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel. Juhul kui see osutub võimatuks — lahendatakse vaidlus Harjumaa kohtus.
8.
Tõlgendamine
8.1.Käesoleva lepingu tingimust tuleb tõlgendada koos käesoleva lepingu teiste tingimustega, andes igaühele neist tähenduse, mis lähtub käesoleva lepingu kui terviku tähendusest. Tingimuste tõlgendamisel eelistatakse tõlgendust, mis muudab lepingu tingimuse seaduslikuks või kehtivaks. Kahtluse korral tuleb väljendeid, millel võib olla rohkem kui üks tähendus, mõista viisil, mis sobib kõige rohkem tingimuste olemuse ja eesmärgiga.
9.
Lepingu rikkumine
9.1.
Lepingu rikkumine on:

9.1.1.Woo internetikeskkonnas sisalduva teabe ilma Woo  nõusolekuta reprodutseerimine ja avaldamine. Sellist teavet tohivad kopeerida ainult füüsilised isikud ja ainult isiklikuks kasutamiseks.
9.1.2.ebaõige, ebatäpne või eksitava teabe esitamine (sh isikliku teabe ja isikuandmete osas);
9.1.3.oma konto üleandmine kolmandatele isikutele, ilma Woo  eelneva nõusolekuta;
9.1.4.prügiposti levitamine ja teistele kasutajatele nende nõusolekuta e-kirjade saatmine (sh masspostitus);
9.1.5.arvutiviiruste või muu tehnoloogia levitamine, mis võib kahjustada Woo internetikeskkonda või selle kasutajate huvisid ja vara;
9.1.6.tülide õhutamine, ebatsensuursete väljendite kasutamine ning vägivalla propageerimine;
9.1.7.Woo internetikeskkonnas mitme konto registreerimine ja kasutamine;
9.1.8.kõik muu tegevused, mis kahjustavad Woo internetikeskkonna mainet Teiste kasutajate ees, katkestavad Woo internetikeskkonna korralikku toimimist (sh vähendavad turvalisust ja aktiivsete kasutajate arvu), vähendavad Woo  teenuste kvaliteeti ja tulu, ning rikuvad teiste kasutajate huve ja õigusi.
9.2.Lepingu rikkumise korral kasutaja kohustub hüvitama Woo -le saamata jäänud tulu, korraliku äritegevuse katkemisega seotud kulu ning maksma leppetrahvi. Leppetrahvi maksmine ei vabasta kohustuste täitmisest.
9.3.Woo internetikeskkonnas mitme (rohkem kui üks) konto registreerimise ja kasutamise korral kasutaja kohustub maksma Woo -le ka leppetrahvi iga avaldatud kuulutuse eest, mis on loodud sellelt lisakontolt.
9.4.Leppetrahvi tasumine ei vabasta kasutajat käesolevates tingimustes sätestatud kohustuste täitmisest. Käesolevate tingimuste rikkumise korral võib Woo  nõuda leppetrahvi tegelikust kahjust ja rikkumise vabandatavusest sõltumata.
10.
Muud tingimused
10.1.Kui käesoleva lepingu tingimuste säte osutub õigusaktidega vastuolus olevaks, on leping muus osas siiski kehtiv. Õigusaktidega vastuolus oleva sätte ilmnemisel asendatakse see Woo  poolt õigusaktiga kooskõlas oleva ja esialgse võimalikult lähedase sättega.
10.2.Kasutajat loetakse vastutavaks käesolevate tingimuste rikkumise eest, kui rikkumise eest vastutab kasutaja esindaja (juhatuse või seda asendava organi liige või muu teda esindav isik), keda konto kasutaja kasutas oma majandustegevuses, sealhulgas töötaja, teenistuja, käendussaaja või kasutaja klient.
10.3.Kasutajat loetakse mistahes asjaolust teadlikuks või seda ette näinuks või olukorras olevaks, kus ta pidi seda teadma või ette nägema, kui asjaolust teadis või seda nägi ette või pidi sellest teadma või seda ette nägema mistahes tingimustest nimetatud isik, kelle eest kasutaja vastutab.
10.4.Käesolevate tingimustes sätestatud kohustused täidetakse tingimustes sätestatud tähtaja jooksul. Juhul kui tingimustes sellist tähtaega sätestatud ei ole, siis hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul arvates kasutaja või Woo  poolt vastavasisulise nõude esitamisest.
10.5.Juhul kui Woo internetikeskkond tehnilistel põhjustel ei töötanud ja selle tagajärjel kasutajal ei olnud võimalust kasutada ostetud Woo  teenust täielikult või osaliselt, annab Woo kasutajale võimaluse kas kasutamata päevad lisada või kasutamata raha tagasi saada, kirjaliku sooviavalduse alusel, mis on edastatud hiljemalt 30 päeva pärast alates Woo internetikeskkonna töö taastamisest. Avaldus vaadetakse läbi 20 tööpäeva jooksul.
10.6.Juhul kui kasutaja on kindel selles, et tema konto blokeerimine Woo  poolt on ebaõiglane, on kasutajal õigus esitada kirjalik avaldus põhjendusega Woo -le. Avaldus vaadetakse läbi 20 tööpäeva jooksul. Juhul kui Woo  otsustab kasutaja kasuks, tema konto blokeerimine tühistatakse. Woo  jätab endale õigust avaldusele mitte vastata.
10.7.Käesoleva lepingu kehtivust ei mõjuta asjaolu, et pooled ei ole kokkuleppinud tingimustes, mis on nende õiguste ja kohustuste määramiseks oluline, kui võib eeldada, et leping oleks sõlmitud ka ilma selles tingimuses kokku leppimata. Sellisel juhul kohaldatakse tingimust, mis on antud asjaolusid arvestades mõistlik, lähtudes poolte tahtest, lepingu olemusest ja eesmärgist ning heast usust.
11.
Teenuste hind ja nende eest tasumine
11.1.Registreerumine on tasuta. Muu teenuste kasutamine on vastavalt teenuste hinnakirjale. Kasutaja kohustuseks on teenuste hinnakirjaga tutvuda. Woo  jätab endale õiguse lisateenuste hindu mis tahes ajal muuta, ilma ette teatamata.
11.2.Teenuste eest saab tasuda mitmel viisil. Kasutaja vastutab maksejuhiste korrektse järgimise eest ja nende rikkumisel Woo  ei garanteeri tasutud summade kättesaamist. Välised maksesüsteemid ei pruugi alati õigesti toimida ja sellisel juhul ei vastuta Woo  mis tahes kahjude eest, mis tulenevad tasutud summade kättesaamatusest.
11.3.Makse sooritamise probleemide puhul tuleb kasutajal pöörduda teda teenindava operaatori poole.
11.4.Tasutud summadest kasutamata osade bilansist tagastamine on võimalik 30 kalendripäeva jooksul alates summa kuupäeva laekumisest. Tagastus teostatakse viisil, mis on kasutatud kasutaja poolt Woo  teenuste maksmisel.
11.5.Lepingu rikkumise korral jätab Woo  endale õiguse kasutajate tasutud summadest kasutamata osasid mitte tagastada.
12.
Lepingu lõppemine ja ülesütlemine
12.1.Käesolev leping lõpeb automaatselt kasutaja konto blokeerimisega, kuid ei vabasta kasutajat käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmisest.
12.2.Woo  omab õigust käesolev leping ühepoolselt üles öelda kasutaja konto blokeerimisega, juhul kui kasutaja ei täida oma kohustusi vastavalt käesoleva lepingu tingimustele, nõuda leppetrahvi ning esitada hagi Harjumaa kohtusse.